လိင္တူဆက္ဆံမႈကို ျပစ္မႈကေနဖယ္ရွားတယ္လို႔ အိႏိၵယတရားရံုးခ်ဳပ္ သမိုင္းဝင္ေၾကညာ......

6 Views
Tag : news
Published on Jan 28, 2019

Up Next