ပင္လံုစာခ်ဴပ္ေရးထိုးတဲ့အခ်ိန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါ၀င္ခဲ့သလား ။။

24 Views
Published on Feb 23, 2018

Up Next
Show More